• Tổng đài tư vấn: 19006164
  • TP.HCM: 0918864586 - VP. Hà Nội: 0968293366
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Công ty Nam Việt Luật

Luôn nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất

Giảm 10% khi đăng ký thành lập online

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất.

Công ty Nam Việt Luật xin hướng dẫn khách hàng chi tiết về những thủ tục và nội dung hồ sơ khi tiến hành thành lập công ty cổ phần mới.

I/ Thực hiện chuẩn bị về hồ sơ như sau:

Nội dung về hồ sơ gồm có:

_ Điều lệ doanh nghiệp (gồm có chữ ký, tên và họ của các cá nhân là Cổ đông sáng lập và người được đại diện dựa vào ủy quyền của tổ chức là cổ đông sáng lập hay người được đại diện pháp luật).

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký công ty dựa vào mẫu trong Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số I-4 đã quy định.

_ Bản sao phải hợp lệ của những giấy tờ như sau:

* Giấy CN đăng ký đầu tư với trường hợp công ty tham gia thành lập hay được thành lập bởi các nhà đầu tư của nước ngoài hay các tổ chức về kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài dựa vào Luật Đầu tư đã quy định và những văn bản hướng dẫn việc thi hành.

* Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay Quyết định về thành lập hay các giấy tờ tương ứng khác, 01 trong những giấy tờ cá nhân được chứng thực dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 10 đã quy định về người được đại diện dựa vào sự ủy quyền và các văn bản ủy quyền tương đương với trường hợp khi người thành lập công ty là tổ chức.

* 01 trong những giấy tờ cá nhân được chứng thực dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 10 đã quy định với trường hợp khi người thành lập công ty là cá nhân.

_ Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoài và cổ đông sáng lập. Danh sách của người được đại diện dựa vào sự ủy quyền với tổ chức là cổ đông của nước ngoài.

* Danh sách của người được đại diện dựa vào sự ủy quyền của các cổ đông là tổ chức của nước ngoài dựa vào mẫu trong Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số I-10 đã quy định.

* Danh sách những cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoàidựa vào mẫu trong Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số I-8 đã quy định.

* Danh sách những cổ đông sáng lập của công ty CP lập dựa vào mẫu trong Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số I-7 đã quy định.

II/ Nội dung tiến hành nộp hồ sơ như sau:

Trình tự các bước thực hiện gồm:

_ Trong trường hợp khi thực hiện đăng ký trên mạng điện tử mà sử dụng TK đăng ký kinh doanh:

* Hồ sơ việc đăng ký công ty trên mạng điện tử phải hợp lệ dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 36 và Nghị định 108/2018/NĐ-CP tại Khoản 03, Khoản 04 ở Điều số 36 đã quy định.

* Thủ tục, trình tự khi đăng ký công ty mà sử dụng TK đăng ký kinh doanh dựa vào Nghị định 108/2018/NĐ-CP ở điều số 38 đã quy định.

_ Trong trường hợp khi đăng ký trên mạng điện tử mà sử dụng về chữ ký số công cộng:

* Hồ sơ việc đăng ký công ty trên mạng điện tử phải hợp lệ dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 36 và Nghị định 108/2018/NĐ-CP tại Khoản 03, Khoản 04 ở Điều số 36 đã quy định.

* Thủ tục, trình tự khi đăng ký công ty trên mạng điện tử mà sử dụng về chữ ký số công cộng dựa vào Nghị định 108/2018/NĐ-CP ở điều số 37 đã quy định.

_ Trong trường hợp thực hiện đăng ký trực tiếp:

* Người được ủy quyền hay người thành lập công ty tiến hành thủ tục về đăng ký công ty gồm: tiến hành nộp hồ sơ đăng ký công ty và thục hiện thanh toán về lệ phí ở Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt làm trụ sở chính.

* Khi đã nhận hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận.

Cách thức tiến hành:

Người được ủy quyền hay người thành lập công ty tiến hành thủ tục về đăng ký công ty gồm: tiến hành nộp hồ sơ về đăng ký công ty trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt làm trụ sở chính hay Người được đại diện pháp luật thực hiện nộp hồ sơ về đăng ký công ty trên mạng điện tử dựa vào quy trình thông qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty.

Thời gian hết hạn để giải quyết:

Trong thời gian là 03 ngày làm việc tính từ khi đã nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ với mức đóng phí như sau:

* 100.000 vnđ/ 1 lần với trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh (Khi thực hiện nộp trong thời gian nộp hồ sơ).

* Trong trường hợp hồ sơ thực hiện đăng ký trên mạng điện tử thì sẽ được miễn phí (nội dung Thông tư 130/2017/TT-BTC quy định)

III/ Tiến hành nhận kết quả như sau:

Trong trường hợp khi đăng ký trên mạng điện tử mà sử dụng TK đăng ký kinh doanh:

* Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm tiến hành xem xét và gửi thông báo trên mạng điện tử cho công ty để yêu cầu về bổ sung, sửa đổi hồ sơ khi hồ sơ chưa được hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã đạt điều kiện để cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện gửi thông tin đến cơ quan của thuế để tiến hành tạo mã số công ty. Khi đã được nhận mã số công ty từ cơ quan của thuế thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thông báo trên mạng điện tử cho công ty đối với việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

* Khi đã được nhận thông báo đối với việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì người được đại diện pháp luật cần phải nộp 01 bộ hồ sơ về đăng ký công ty bằng hình thức bản giấy và kèm theo cả Giấy biên nhận về hồ sơ đăng ký công ty và tiến hành thông báo về hồ sơ được hợp lệ trên mạng điện tử cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Về người được đại diện pháp luật thì có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp của đăng ký công ty bằng hình thức bản giấy và nộp Giấy biên nhận của hồ sơ về đăng ký công ty trên mạng điện tử ở Phòng Đăng ký kinh doanh hay nộp bằng đường bưu điện.

* Khi đã được nhận hồ sơ bằng hình thức bản giấy thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đối chiếu các đầu mục của hồ sơ để so với các đầu mục của hồ sơ công ty đã gửi trên mạng điện tử và thực hiện cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho công ty khi nội dung việc đối chiếu đã thống nhất.

* Nếu để quá thời gian 30 ngày tính từ ngày khi thực hiện gửi thông báo đối với việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không có nhận được hồ sơ bằng hình thức bản giấy thì nội dung hồ sơ khi đăng ký điện tử của công ty sẽ hết hiệu lực.

* Về người được đại diện pháp luật phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác và đầy đủ của bộ hồ sơ khi nộp bằng hình thức bản giấy so sánh với bộ hồ sơ khi được gửi trên mạng điện tử. Trong trường hợp khi bộ hồ sơ thực hiện nộp bằng hình thức bản giấy mà không có chính xác đối với bộ hồ sơ khi được gửi trên mạng điện tử và người nộp hồ sơ không có thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ở thời điểm thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức bản giấy thì sẽ bị coi là giả mạo về hồ sơ và bị tiến hành xử lý dựa vào Nghị định108/2015/NĐ-CP ở Khoản 01 tại Điều số 63 đã quy định.

Trong trường hợp khi đăng ký trên mạng điện tử mà sử dụng chữ ký số công cộng như sau:

* Khi hồ sơ đạt điều kiện để cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan của thuế nhằm tự động tạo ra mã số công ty. Khi đã được nhận mã số công ty từ cơ quan của thuế thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thông báo cho công ty đối với việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

* Khi hồ sơ chưa được hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành gửi thông báo trên mạng điện tử cho công ty nhằm yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Trong trường hợp khi đăng ký trực tiếp như sau:

* Khi đã nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp trong vòng là 3 ngày làm việc.

* Nếu có từ chối việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thông báo đến người thành lập công ty biết bằng hình thức văn bản trong vòng 3 ngày làm việc.

IV/ Khi đã hoàn tất đăng ký kinh doanh:

Khi đã được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và có thể được hoạt động chính thức thì công ty cần tiến hành một vài thủ tục như sau:

_ Khi đã có mã số công ty (cũng là mã số thuế), công ty cần tiến hành một vài thủ tục về thuế đến Cơ quan của Thuế để tiến hành nộp, kê khai về thuế dựa vào thông báo từ Cục thuế thuộc thành phố/ tỉnh (Thực hiện thủ tục kê khai để nộp thuế, thủ tục cấp và mua hóa đơn, thủ tục phát hành và tạo hóa đơn,…).

_ Công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh khi tiến hành thủ tục khắc con dấu thì cần liên hệ đến cơ quan công an và cơ quan có liên quan nhằm tiến hành thủ tục khắc con dấu và thực hiện đăng ký về mẫu con dấu dựa vào Nghị định 58/2001/NĐ-CP đã quy định.

_ Với những ngành nghề hoạt động kinh doanh có điều kiện: khi đã được cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh thì công ty cần liên hệ đến cơ quan quản lý về chuyên ngành nhằm được hướng dẫn đầy đủ.

_ Trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày được thành lập hay đăng ký có thay đổi về nội dung đăng ký công ty thì công ty cần phải thực hiện đăng tải nội dung đăng ký công ty qua cổng Thông tin ĐK doanh nghiệp QG dựa vào Luật doanh nghiệp ở Điều số 28, Nghị định 05/2013/NĐ-CP ở Điều số 01 tại Khoản 02 đã quy định và phải trả phí cho việc công bố về nội dung đăng ký công ty.

V/ Về nghĩa vụ của công ty:

_ Khi phát hiện nội dung bên trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp không chính xác đối với nội dung của hồ sơ đăng ký công ty thì công ty phải gửi thông báo để yêu cầu đến cơ quan đăng ký kinh doanh điều đính sao cho phù hợp. Khi tự ý thay đổi về nội dung trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp là việc làm vi phạm về pháp luật thì sẽ bị phạt do vi phạm về hành chính.

_ Các hoạt động kinh doanh phải đúng theo ngành nghề đã nêu trong Giấy CN đăng ký kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về kinh doanh dựa vào quy định của luật pháp khi hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện.

_ Việc thay đổi về nội dung của đăng ký kinh doanh thì người thành lập công ty cần phải đi tới cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành đăng ký để thay đổi một cách chính xác và kịp thời trong thời gian là 10 ngày tính từ lúc có quyết định về thay đổi.

_ Thực hiện treo biển ở trụ sở của công ty.

_ Tiến hành nộp thuế, đăng kê khai về thuế và thực hiện những nghĩa vụ về tài chính khác dựa vào đúng quy định của pháp luật.

_ Thực hiện tổ chức công tác về kế toán, tiến hành nộp và lập báo cáo về tài chính một cách chính xác, trung thực và đúng thời hạn dựa vào đúng quy định của pháp luật của kế toán.

_ Đảm bảo và phải chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, hàng hóa dựa vào tiêu chuẩn đã thực hiện công bố hay đăng ký.

_ Đảm bảo về lợi ích, quyền lợi của người lao động dựa vào đúng quy định của pháp luật đối với lao động, tiến hành các chế độ về bảo hiểm y tế, BHXH và các bảo hiểm khác đến người lao động dựa vào đúng quy định của pháp luật đối với bảo hiểm.

_ Thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật đối với an ninh, quốc phòng, an toàn, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa và lịch sử.

_ Tiến hành chế độ về thống kê dựa vào đúng quy định của pháp luật đối với thống kê, định kỳ thực hiện báo cáo đầy đủ những thông tin về công ty và tình hình về tài chính của công ty đến cơ quan của nhà nước có thẩm quyền dựa theo mẫu đã được quy định, nếu phát hiện những thông tin đã thực hiện kê khai hay báo cáo không chính xác và chưa được đầy đủ thì cần phải kịp thời tiến hành bổ sung, sửa đổi những thông tin đó.

_ Các công ty CP cần phải gửi các báo cáo về tài chính hằng năm khi đã được Đại HĐ cổ đông thông qua cơ quan của nhà nước có thẩm quyền dựa vào đúng quy định của pháp luật đối với kế toán và các pháp luật có liên quan.

_ Công ty cần phải lưu giữ những tài liệu của công ty ở trụ sở chính của công ty dựa vào Luật Doanh nghiệp ở Điều số 12 đã quy định.

_ Trong thời gian là 15 ngày tính từ ngày cuối cùng mà những cổ đông phải thực hiện thanh toán đầy đủ về số cổ phần đã thực hiện đăng ký mua dựa vào Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ở Điều số 23 tại khoản 03 đã quy định, doanh nghiệp cần phải thông báo về kết quả việc góp vốn về cổ phần đã thực hiện đăng ký cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

(Nội dung của Luật Doanh nghiệp ở Điều số 09, Điều số 86 , Điều số 84 và Điều số 28, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ở Điều 23 đã quy định).

– Thực hiện lập và lưu giữ sổ về đăng ký cổ đông từ khi đã được nhận Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và cần phải được bảo quản, lưu giữ dựa vào đúng quy định của pháp luật.

Các bài viết khác

Liên hệ đăng ký online: giảm 10%

(Thành lập công ty Việt Nam, nước ngoài. Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ khác,...)

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909608102

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0918864586

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909671651

Tư vấn đầu tư nước ngoài

01282222229